Tłumaczenia poświadczone – pisemne
z języka rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego

Tłumaczenie poświadczone to szczególny rodzaj tłumaczenia, które wykonuje tłumacz przysięgły, opatrując je odciskiem pieczęci okrągłej
i własnoręcznym podpisem .
Wykonując tłumaczenie poświadczone tłumacz ujmuje w tłumaczeniu nie tylko tekst stanowiący główną treść dokumentu, ale opisuje również wszystkie pozostałe elementy dokumentu takie jak pieczęcie, podpisy, znaki wodne i inne. Takie tłumaczenie ma charakter oficjalny i wykorzystuje się je do celów urzędowych.
Wykonując tłumaczenie tłumacz określa charakter dokumentu źródłowego (oryginał, niepoświadczona kopia, poświadczony odpis),
dlatego też zlecając wykonanie tłumaczenia poświadczonego np. na podstawie kopii dokumentu przesłanej w formie elektronicznej, należy upewnić się, że taka forma jest akceptowana przez organ, któremu takie tłumaczenie będzie przedłożone.
W przypadku wykonywania tłumaczeń na podstawie kopii dokumentów dostarczonych w formie elektronicznej, wydruk z przesłanego pliku trwale łączy się z tłumaczeniem. Odpowiednia adnotacja znajduje się także w formule poświadczającej.
Za stronę obliczeniową dla tłumaczeń poświadczonych uważa się 1125 znaków ze spacjami.
Najczęściej dokonuje się tłumaczeń poświadczonych następujących dokumentów:

  • dokumenty stanu cywilnego (odpisy skrócone lub zupełne aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  • dokumenty firmowe (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu NIP, zaświadczenie o numerze REGON, odpis aktualny KRS, statut, umowa spółki, kontrakt handlowy, umowa zlecenie, pełnomocnictwo, wycena, sprawozdania finansowe, akt notarialny, zaświadczenia wydawane przez organa podatkowe).
  • dokumenty tożsamości (paszport, dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji)
  • dokumenty poświadczające wykształcenie (świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia kursów);
  • dokumenty pojazdów (dowód rejestracyjny, książka pojazdu, umowy kupna-sprzedaży, upoważnienia do prowadzenia pojazdu poza granicami kraju);

Tłumaczenia poświadczone – ustne
Tłumaczenie podczas czynności urzędowych wymagających obecności tłumacza przysięgłego (np. czynności notarialne z udziałem cudzoziemców, zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca).

Zobacz także:
Tłumaczenia niepoświadczone (zwykłe)
Tłumaczenia rękopisów i dokumentów archiwalnych